Sessió Ordinària del Ple Municipal

Avui dimarts 26 de març a les 8 de la tarda a la Sala de Plens de l’ Ajuntament de Flaçà tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament amb el següent 

ORDRE DEL DIA:
1.-·Aprovació de l’acta de la sessió anterior, ordinària de 23 de gener de 2024.
2.-·Despatx oficial
3.-·Aprovació de les Bases reguladores que han de regir la contractació laboral
temporal, de persones entre 16 i 25 anys, per a la brigada jove de Flaçà.
4.- Aprovació inicial de les bases per a la sol·licitud i atorgament de premis per als
treballs de recerca sobre Flaçà.
5.-·Augment d’un 0’5% de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Flaçà.
6.- Moció de suport al Congrés de Cultura Catalana 2024/2025.
7.-Aprovació del Manifest per afrontar els reptes de la gestió de l’aigua a Catalunya.
8.- Aprovació inicial de la Modificació de crèdit 2/2024 al pressupost general.
9.- Acords d’urgència.
10.-·Precs i preguntes