Projectes

Projecte d’obra aprovat inicialment – Exposició pública

El Ple de l’Ajuntament de Flaçà ha aprovat inicialment un projecte executiu: “Projecte de pavimentació amb reposició i millora dels serveis del carrer Pompeu Fabra. Municipi de Flaçà”.
Cal sotmetre’l a informació pública durant un termini de trenta dies a la seu electrònica, i deixar l’expedient a disposició de qualsevol que el vulgui examinar, per tal de deduir-ne al·legacions si escau.


Projecte d’obra aprovat inicialment – Exposició pública

El Ple de l’Ajuntament de Flaçà ha aprovat inicialment un projecte executiu: “Projecte de renovació de voreres de la carretera de Sant Llorenç de les Arenes. Municipi de Flaçà”.