Informació al contribuent

Calendari del contribuent

IBI URBANA

IBI RÚSTICA

IAE

IVTM (Vehicles)

ESCOMBRARIES

CEMENTIRI

AIGUA

Maig – Juny

Maig – Juny

Setembre – Octubre

Anual

Trimestral

Anual

Trimestral

 • Com fer els pagaments

  Podeu efectuar els pagaments de tots els vostres tributs d’una de les maneres següents:

  1. Personalment. Mitjançant la presentació dels documents de pagament a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores.
  2. Per internet a la vostra entitat bancària. Podreu optar per aquesta fórmula quan la vostra entitat bancària ofereixi el servei de banca en línia o banca electrònica. La utilització d’aquest mitjà us permetrà fer el pagament a la vostra entitat, tant en període voluntari com executi, de tots els tributs (i/o multes) que el vostre ajuntament hagi delegat a XALOC.
  3. Per internet a través de la pàgina web de XALOC.
  4. Per caixer automàtic.
  5. Amb domiciliació bancària.
   La utilització d’aquest mecanisme us estalviarà temps i diners. XALOC us ofereix la possibilitat de domiciliar el pagament dels tributs que hagi delegat el vostre ajuntament. Amb la domiciliació de rebuts no us haureu de preocupar de rebre l’avís/document de pagament i alhora evitareu desplaçaments a les oficines de les entitats col·laboradores per efectuar el pagament així com possibles recàrrecs i/o interessos que es generen quan el deute no es liquida en període de pagament voluntari. L’ordre de domiciliació té una vigència de caràcter indefinit. Qualsevol modificació de la domiciliació o la sol·licitud de baixa d’aquesta s’haurà de comunicar al servei de recaptació del vostre municipi.
  6. Amb fraccionament i ajornament del deute.
   El pagament del deute tributari es pot fraccionar i/o ajornar tant en període de pagament voluntari com executiu, d’acord amb les previsions que es determinen reglamentàriament. Per acollir-vos a aquesta possibilitat haureu de formular la corresponent sol·licitud a qualsevol de les nostres oficines. Els formularis els podreu trobar a la nostra pàgina web.
 • Serveis que XALOC ofereix als contribuents

  OFICINA VIRTUAL

  La podeu trobar dins de la nostra pàgina web www.xalocgirona.cat. L’Oficina Virtual ofereix un espai per fer consultes i tràmits de manera fàcil i en qualsevol moment, en relació amb els tributs i altres ingressos que els ajuntaments han delegat a XALOC.

  CARPETA CIUTADANA

  És l’ajuntament transparent i en línia. A través de la Carpeta ciutadana podreu efectuar les operacions següents:

  • Tràmits personals en línia
  • Consulta de dades i rebuts
  • Calendari fiscal
  • Obtenir duplicats de rebuts
  • Documents d’ingrés
  • i moltes d’altres operacions…

  SERVEIS DE GESTIÓ CADASTRAL

  • Punt d’informació cadastral
  • Tramitació de canvis de nom d’IBI i incorporació de cotitulars
  • Alta de les construccions (cases, pisos, piscines, etc.), reformes i ampliacions totals o parcials
  • Baixa de les construccions, enderrocs totals o parcials
  • Segregacions i agrupacions de finques urbanes
  • Obra nova i divisions horitzontals
  • Canvi d’ús i destí de les construccions
  • Tramitació de recursos i resolució de discrepàncies al Cadastre
  • Obtenció de certificacions literals i gràfiques de la finca
  • Assesssorament cadastral