Edictes

Exercici: 2023 Bop: 46-0 Edicte: 1734 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos i designació del tribunal del procés selectiu excepcional d'estabilització de l'ocupació temporal de llarga durada de la plaça de netejador/a, mitjançant concurs de mèrits
Exercici: 2023 Bop: 36-0 Edicte: 1326 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial del projecte d'obres d'ordenació de l'entorn del cementiri
Exercici: 2023 Bop: 32-0 Edicte: 1181 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Llistat d'aspirants admesos i exclosos al procés selectiu excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada de la plaça d'auxiliar administratiu/va mitjançant concurs oposició
Exercici: 2023 Bop: 32-0 Edicte: 1180 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Llistat d'aspirants admesos i exclosos al procés selectiu excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada de la plaça de netejadora, mitjançant concurs de mèrits
Exercici: 2023 Bop: 32-0 Edicte: 1179 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Llistat d'aspirants admesos i exclosos al procés selectiu excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada de la plaça d'administratiu/va, mitjançant concurs de mèrits
Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 586 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2023 i la plantilla de personal
Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 585 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 04/2022
Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 583 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 03/2022
Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 526 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura del conveni per al pagament de les taxes del BOP amb l'Ajuntament de Flaçà
Exercici: 2023 Bop: 14-0 Edicte: 335 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Publicitat del dia assenyalat per a la redacció de les actes prèvies a l'ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació per a l'execució del projecte d'obres de condicionament d'un tram de la carretera GIV-6424 de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes, entre el PK 0+100 i 1+190 (TM Flaçà)