Sessió ordinària del Ple 25 de juliol 2023

Dimarts 25 de juliol a les 8 del vespre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, es convoca la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament amb el següent Ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes de les dues sessions anteriors, extraordinàries de 27
de juny i 6 de juliol de 2023.
2.- Despatx oficial
3.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits nº 4 al pressupost general de
l’exercici 2023.
4.- Aprovació de la solució projectada per Adif en el projecte constructiu per a la
supressió del pas a nivell de Flaçà.
5.- Aprovació de l’addenda modificativa i pròrroga del conveni entre ADIF, la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Flaçà per a la supressió del pas a nivell
de Flaçà.
6.- Acords d’urgència.
7.- Precs i preguntes