Ple

Joan Adroher i Feliu (Junts per Flaçà)

Alcalde-President. ÀREA DE GOVERNACIÓ, CULTURA, PERSONAL, URBANISME I HISENDA.

Correu electrònic: alcaldia@flaca.cat


Miquel Terradez i Valmaña (Junts per Flaçà)

ÀREA DE GOVERNACIÓ, CULTURA, PERSONAL, URBANISME I HISENDA. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, GENT GRAN I SANITAT.


Jordi Comalada i Saló (Junts per Flaçà)

ÀREA DE JOVENTUT, VIA PÚBLICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA, TURISME I INDÚSTRIA.


Esteve Oliveras i Bosch (Junts per Flaçà)

ÀREA D’AGRICULTURA, FORESTAL, ESPORTS I PROTECCIÓ CIVIL.


Rosa Maria Vilà i Viader (Junts per Flaçà)

ÀREA DE COMUNICACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, ENSENYAMENT (CEIP I LLAR D’INFANTS) I MEDI AMBIENT.


Elena Seguí Anoll (FU-ERC-AM)

Carmen Viñolas Llandrich (FU-ERC-AM)

Montserrat Sunyer Reig (FU-ERC-AM)

David Lozano i Garcia (FU-ERC-AM)

 • Competències del Ple
  • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
  • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
  • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
  • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
  • Crear i regular òrgans complementaris.
  • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
  • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
  • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
  • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
  • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
  • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
  • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
  • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic. Alienar el patrimoni.
  • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.
 • Convocatòries de Plens
 • Calendari de Plens
 • Actes dels Plens