Premis als Treballs de Recerca

Des de l’Ajuntament de Flaçà es torna a convocar els premis als Treballs de Recerca (TdR), un reconeixement per l’alumnat   dels municipis de la Llera del Ter que generi coneixements sobre el patrimoni de Flaçà.

Podran optar als premis per als treballs de recerca els o les estudiants de Batxillerat, que
portin empadronats almenys mig any a un dels municipis de la Llera del Ter i, que de
forma individual, presentin un treball de recerca realitzat durant el mateix curs o l’anterior
d’acord amb les bases de la present convocatòria: bases-premis-per-als-treballs-de-recerca-2022-1784962

S’atorgaran premis econòmics als TdR de Batxillerat de qualsevol camp: científic, humanístic, o social que estiguin relacionats amb el municipi de Flaçà.

Es disposa d’un fons de 500€ per distribuir entre els millors TdR a criteri del jurat, amb una quantia màxima per treball de 150€.

Les sol.licituds s’han de presentar mitjançant una instància genèrica a l’Ajuntament de Flaçà, acompanyades de la següent documentació:

El termini de presentació dels treballs finalitza el dia 1 de juny de 2023.

El jurat tindrà en compte els següents criteris d’avaluació:

  • Temàtica
  • Desenvolupament del treball
  • Metodologia
  • Correcció lingüística
  • Aspectes formals

Per tenir en compte el treball, aquest ha d’haver obtingut com a mínim un 5 per part del centre on s’ha realitzat.

El veredicte es farà públic al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Flaçà (a flaca.cat).

L’incompliment d’aquestes bases, en qualsevol punt, podrà donar lloc a l’eliminació del candidat/a que hagi incorregut en aquest incompliment.
Amb l’acceptació d’aquestes bases i la presentació dels treballs, els seus autors/es cedeixen a l’Ajuntament de Flaçà el dret de difondre’n el contingut per generar coneixement sobre el patrimoni del municipi (fent-ne constar l’autoria).